அறிவியல் குறும்படங்கள்

அறிவியல் மற்றும் கணிதம் சார்ந்த சிறந்த உரைகள், விளக்கப்படங்கள் மற்றும் குறும்படங்களின் தொகுப்பு

1)      NATURE BY NUMBERS

HTTP://YOUTU.BE/KKGEOWYOFOA

2)      MONA LISA — DA VINCI’S USE OF SACRED GEOMETRY

HTTP://YOUTU.BE/JFTSAJZEQPW

3)      VILAYANUR RAMACHANDRAN: A JOURNEY TO THE CENTER OF YOUR MIND

HTTP://YOUTU.BE/RL2LWNAUA-K

4)      PETER GREENAWAY’S DARWIN

HTTP://YOUTU.BE/WXYOLTS_NK8

5)   N IS A NUMBER – A PORTRAIT OF PAUL ERDOS,

HTTP://YOUTU.BE/FRQOD3HAQCM

HTTP://YOUTU.BE/-RETAQ1PY5M

HTTP://YOUTU.BE/H3DZ9OQW6Q0

HTTP://YOUTU.BE/OTQJOK3BLZW

6)FEYNMAN: ‘THE QUEST FOR TANNU TUVA’

HTTP://YOUTU.BE/H5PGMX2WCSY

HTTP://YOUTU.BE/AE5WTB8EVR8

7)RICHARD PHILLIPS FEYNMAN – THE LAST JOURNEY OF A GENIUS

HTTP://VIDEO.GOOGLE.COM/VIDEOPLAY?DOCID=3164300309410618119&HL=EN

8)KNEE PLAY 5 – EINSTEIN ON THE BEACH BY PHILIP GLASS

HTTP://YOUTU.BE/2CYK-OIOMXK

9) THE LONGEST WAY 1.0 – ONE YEAR WALK

HTTP://YOUTU.BE/5KY6VGQFU24

10)STARLINGS ON OTMOOR

HTTP://YOUTU.BE/XH-GROCEKBE

***

0Shares
0