ஆங்கிலத்தில்

எனது வானில் எவருமில்லை சிறுகதையை ஆர்.சதீஷ் ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்துள்ளார்.

இக்கதை Borderless இதழில் வெளியாகியுள்ளது

இணைப்பு


https://borderlessjournal.com/2023/01/20/nobody-in-the-sky/

0Shares
0