காட்சி பதிவுகள்.

உலகப்புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர்களின் நேர்காணல்கள் மற்றும் கலைஇலக்கிய உரைகளின் காட்சிப்பதிவுகள் இவை.


Vladimir Nabokov discusses “Lolita” part 1 of 2


https://www.youtube.com/watch?v=Ldpj_5JNFoA


Vladimir Nabokov discusses “Lolita” part 2


https://www.youtube.com/watch?v=0-wcB4RPasE


Interview with Philip Roth (Part 1)


https://www.youtube.com/watch?v=5NmXqpdupTk


Interview with John Updike (1995), 1 of 2


https://www.youtube.com/watch?v=LlD6DmWBU4o


William Faulkner at the University of Virginia


https://www.youtube.com/watch?v=GswCn8KkP88


Jacques Derrida On Deconstruction And Christianity


https://www.youtube.com/watch?v=aJM27tJHRAY


Italo Calvino – Interviews, pt. 1


https://www.youtube.com/watch?v=rT8pGWrUuw8


Egon Schiele


https://www.youtube.com/watch?v=ipSofadyw48


Ray Bradbury on Writing


https://www.youtube.com/watch?v=OKilpSPVIPE


https://www.youtube.com/watch?v=EzD0YtbViCs


Borges Interview


https://www.youtube.com/watch?v=vo2Eo-G-1sE


https://www.youtube.com/watch?v=vVCAjzn4BEI


Gabriel Garcia Marquez 1-3


https://www.youtube.com/watch?v=GMpsqbge99c


haruki murakami


https://www.youtube.com/watch?v=6o0vNXF8iVU


Carlos Fuentes


https://www.youtube.com/watch?v=oVfe1OE75lM


Yukio Mishima


https://www.youtube.com/watch?v=DPAZQ6mhRcU


Marguerite Yourcenar


https://www.youtube.com/watch?v=-lfhOk7TfV0


josé saramago


https://www.youtube.com/watch?v=sen2-bK8pug


**

0Shares
0