பில்லி காலின்ஸ்

புகழ்பெற்ற அமெரிக்க கவிஞர் பில்லி காலின்ஸ் தனது கவிதைகளை வாசிக்கும் காணொளி. இதன் முடிவில் கவிதை குறித்த அவரது பேச்சு மிக முக்கியமானது.

Basically when you’re teaching poetry, despite that poem (Introduction to Poetry), you’re talking about meaning. We’re basically extracting meaning from the poem. And I realized at some point, that when I wrote a poem, meaning was the last thing on my mind. I never gave it a thought.

Basically, in a poem, I’m just trying to find the next line. I’m trying to find a way for the poem to go. And I’m trying to get to some destination. I’m not thinking about, ‘What’s the poem about, or meaning?’ Or, I’m not thinking of, ‘How will people write study questions about this poem and make any sense out of it?’

So I try to bring some of that into my teaching. I try to substitute for the question, ‘What does a poem mean?’ the question, ‘How does a poem go?’ ‘How does a poem get where its going?’ (It goes from the beginning to the end, maneuvering through shift points along the way, in search of a destination.) A poem is always searching for its own ending. And that’s what poets are thinking about. It’s not a search for insight, particularly. It’s a search to be over with.

0Shares
0