வாழ்க்கையே கதை.


Web of Stories – Life Stories of Remarkable People

எழுத்தாளர்கள். கவிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள், மருத்துவர்கள்  எனப் பல்துறை ஆளுமைகளின் நேர்காணல்களைச் சிறு சிறு பகுதிகளாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். மிகச்சிறந்த தொகுப்பிது.

Adam Zagajewski

Jean-Claude Carrière

KG Subramanyan

Redmond O’Hanlon (Writer)

Julia Hartwig நேர்காணல்கள் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளன.

••

https://www.youtube.com/c/webofstories/playlists

0Shares
0