காலைக்குறிப்புகள் 13 நாவலின் வழி தேடுதல்

நியால் வில்லியம்ஸ் எழுதிய “The History of Rain” நாவலில் ரூத் ஸ்வைன் என்ற படுக்கையில் கிடக்கும் பெண் கதைகளுக்குள்ளாகத் தனது தந்தையைத் தேடுகிறாள். நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு நீண்ட கதையே என்கிறது இந்த நாவல். We are our stories. We tell them to stay alive or keep alive என்றே நாவல் துவங்குகிறது. இளமையிலே நோயுற்ற ரூத் ஸ்வைன் படுக்கையிலே கிடக்கிறாள். சுற்றிலும் புத்தகங்கள். கதைகளுக்குள் தனது தந்தையைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்க …

காலைக்குறிப்புகள் 13 நாவலின் வழி தேடுதல் Read More »