விமர்சனம்

ஆங்கிலத்தில் வெளியாகியுள்ள எனது சிறுகதை தொகுப்பிற்கான மதிப்பீடு The Man Who Walked Backwards and Other Stories Divya Shankar I love the little randomness that a collection of stories, in most cases, grants me. When I began this collection with the 13th story from a total of 18 stories, I didn’t know my first impression would be strong …

விமர்சனம் Read More »