ஆசியன் ரிவ்யூ இதழில்

புகழ்பெற்ற Asian Review of Books இதழில் எனது ஆங்கிலச் சிறுகதைத் தொகுப்பு “The Man Who Walked Backwards and Other Stories” குறித்த அறிமுகம் வெளியாகியுள்ளது. Thanks https://asianreviewofbooks.com/