தினமணி தீபாவளி மலரில்

தினமணி தீபாவளி மலர் 2023ல் எனது சிறுகதை வெளியாகியுள்ளது.