காந்தி

எனது காந்தியைச் சுமப்பவர்கள் சிறுகதை தெலுங்கில் வெளியாகியுள்ளது.
அதன் ஆடியோ ஒலிபரப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இணைப்பு
Nilu Nadi Sakshiga” Story

https://youtu.be/3WXcSxZ5lpQ

Telugu Translator: Jillela Balaji

Narrator: Malleswara Rao Akula, IBS

0Shares
0